PROIZVODI IZ PONUDE

PREČISTAČI SANITARNIH VODA – POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA (PPOV)

Prečistači sanitarnih voda ili postrojenja za preradu otpadnih voda se izrađuju u saradnji i pod licencom renomiranog češkog proizvođača, TOPOL WATER s.r.o.  U našoj ponudi su  kompaktni kontejnerski TOPAS modeli do 500 ES (ES – ekvivalent stanovnika) ili kombinacija više linija i do 1200 ES. TOPAS prečistači se ukopavaju u zemlju, diskretno se utope u okolnu sredinu, mali su potrošači električne energije, bez neprijatnih mirisa, bez buke, jednostavne instalacije i minimalnog održavanja. Upotrebom moderne tehnologije prečistačem se upravlja preko aplikacije sa smartfona. Najčešće se koriste za:

 • Javne objekte (škole, poslovne zgrade, restorane, stambene zgrade, više seoskih domaćinstava sa kućama….)
 • Izdvojene objekte (benzinske pumpe, hotele, motele, kampove…)
 • Rekreativne objekte (banje, sportske centre, etno sela…)
 • Industrijske objekte (fabrike, magacine…)

Rad na osnovu SBR tehnologije (Sequence Batch Reactor Technology) omogućuje kvalitet efluenta (prečišćene vode koja ističe iz uređaja) koji je u saglasnosti sa svim nacionalnim normama (Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode) i evropskim normama:

 • Biohemijska potrošnja kiseonika BPK5 (BOD5) –  8 mg/l
 • Hemijska potrošnja kiseonika HPK (COD) – 30 mg/l
 • Ukupne suspendovane materije (TSS) – 8 mg/l
 • Ukupan azot (Ntot) – 10 mg/l
 • Ukupan fosfor (Ptot) – 5 mg/l
 • Efikasnost – 87%-95%

Prečistači imaju mogućnost opcionih nadogradnji radi povećanja kvaliteta efluenta:

 • peščani filter
 • smanjenje fosfora do 2 mg/l
 • hlorinacija
 • dezinfekcija UV lampama

 

 

Veća PPOV su mnogo kompleksnija i projektuju se u veličinama od 1.000 do 50.000 ES u varijantama MONOBLOK i FLEXIDIBLOK, odnosno u jednoj ili dve reaktorske linije. Ovakva postrojenja su namenjena za

naseljena mesta sa većim brojem stanovnika, različitim karakteristikama inputa, različitim zahtevima za efluentom uzimajući u obzir i stratešku lokaciju objekta (blizina izvorišta pitke vode, blizina nacionalnog parka, blizina pojilišta i hranilišta za životinje, blizina obradivih površina sa visokim kvalitetom obradivog zemljišta i sl).

Izrada ovakvog PPOV podrazumeva veoma ozbiljan pristup projektovanju pri čemu se moraju uzeti u obzir svi činioci koji mogu dovesti do uticaja na promenu kvaliteta efluenta, pa je, samim tim, i svako postrojenje jedinstveno i urađeno po specifičnim zahtevima investitora. PPOV imaju mnogo dodatnih mogućnosti u sekundarnom i tercijarnom tretmanu, tako da se može obezbediti i opcija za isušivanje mulja, iz jedne ili više postrojenja, čime se dobija najfinije organsko đubrivo.

Za upravljanje PPOV koristi se najmodernija tehnologija, SCADA sistem, sa brojnim alarmima, sistemima za sprečavanje havarija, prelivnim tankovima i mogućnostima da se u najkraće vreme otkloni svaki eventualni zastoj.

 

Svoje poverenje su nam poklonili:

 • BWC Ugrinovci i Batote – 80 ES
 • HIDROELEKTRANE Neretva, Mali Zvornik – 50 ES
 • UNDP PROJEKAT ZA RAZVOJ RURALNIH SREDINA, Beograd – 30; 40 i 50 ES + UV
 • TEKNOX GROUP – CAT, Vrčin – 50 ES
 • CHINA COMMUNICATION AND CONSTRUCTION CO. Beograd – 80 i 250 ES
 • CHINA ROADS AND BRIDGES CORPORATION Beograd – 250 ES
 • POWER CHINA CONSTRUCTIONS CO. Beograd – 80 ES
 • MILANOVIĆ TRETMAN VODA Kragujevac – 65 ES
 • STANDARD GAS Odžaci – 10 ES
 • NIS Novi Sad, postrojenje Elemir – 8 ES
 • KOPAONIK MOUNTAIN RESORT Srebrnac, Brus – 3000 ES
 • Mnogo fizičkih lica za privatne kuće i vikendice pored jezera…

 

Za više tehničkih informacija i brošure kontaktirajte nas na našim mail adresama ili jednostavnim klikom na sledeći link.

SEPARATORI ZA NAFTNE DERIVATE – SEPARATORI ZA LAKE TEČNOSTI

Separatori za naftne derivate ili separatori za lake tečnosti koriste se za odvajanje lakih tečnosti 600-900 kg/m3 (benzin, prosuto ulje iz automobila, deterdženti iz autoperionica) od ambijentalne vode koja se spira sa parkinga, kolovoza puteva i autoputeva, benzinskih stanica ili samouslužnih servisa za pranje automobila.

U potpunosti su projektovani u skladu sa normama SRPS EN 858 a izrađeni su od presovanih polipropilenskih ploča i kontejnerskog su tipa.

Separatori za naftne derivate su klase I i II i imaju integrisani taložnik za čvrste kontaminatore, gravitacioni taložnik za lake tečnosti i koalescentni filter za dodatno pročišćavanje otpadne vode.

Separatori se ugrađjuju u betonske korsete a pristup za održavanje je veoma jednostavan. Kod manjih modela se otvara kompletno gornji deo separatora a kod većih postoje posebno napravljeni otvori za servis. Separator za lake tečnosti je koncipiran tako da sve čvrste kontaminatore zadrži u taložniku za čvrste materije a lake tečnosti u gravitacionom taložniku sa koalescentnim filterom tako da iz separatora izlazi samo voda.

Izrađuju se za više kapaciteta od 3 l/s pa čak do 250 l/s. Po zahtevu klijenta izrađuje se varijanta sa integrisanim by-pass vodom koji prolazi kroz separator kako bi se sprečilo plavljenje prilikom naglog povećanja protoka vode.

 

Prednosti BWC separatora za lake tečnosti:

 • Izrada od plastike garantuje dug vek trajanja, veliku otpornost na sve vrste hemikalija izuzimajući potrebu za skupe premaze;
 • Lako održavanje separatora, jednostavan pristup taložnicima, lako čišćenje koalescentnog filtera vodom ili vazduhom pod pritiskom;
 • Mala masa separatora, laka manipulacija, jednostavno postavljanje na željeno mesto;
 • Kratki rokovi isporuke čak i za modele kojih momentalno nema na stanju.

 

Za više informacija o našim separatorima pogledajte filmove na našem YOUTUBE kanalu.

Za više tehničkih informacija, modela separatora sa dimenzijama kontaktirajte nas na našim mail adresama ili jednostavnim klikom na sledeći link.

 

Naši uređaji prečišćavaju vodu kod sledećih renomiranih klijenata:

 • BWC Ugrinovci – 1 l/s
 • TEKNOX – CAT Vrčin – 20 l/s
 • AMBASADA SAD Beograd – 26 l/s sa 4 uređaja
 • KORIDOR X: DEONICA HORGOŠ-NOVI SAD – 10 uređaja različitih kapaciteta
 • AUTOPUT BATOČINA-KRAGUJEVAC – 5 uređaja različitih kapaciteta
 • DEONICA DONJI NERADOVAC-SRPSKA KUĆA – 8 uređaja različitih kapaciteta
 • KNEZ PETROL D.O.O. – 14 uređaja različitih kapaciteta
 • RKS KOMPOZITI Čelarevo – 20 l/s
 • KOV PLAST Golubinci – 6 l/s
 • LA FANTANA Beograd – 10 l/s

i još mnogo drugih.

 

SEPARATORI ZA MASTI I ULJA – MASTOLOVCI

Separatori za masti i ulja služe za prečišćavanje otpadnih voda koje imaju veliki sadržaj masnoća biljnog i životinjskog porekla odnosno masnoća koje se koriste u kuhinjama. Najčešće uz ove masnoće kao kontaminatori se javljaju i ostaci od hrane i tragovi deterdženata za pranje posuđa. Kao zakonska obaveza postavljaju se u restoranima, klanicama, mesarama, objektima za pripremu brze hrane, fabrikama za preradu mineralnog ulja i proizvodnju margarina, pržionicama kikirikija i.t.d.

Separatori su izrađeni u saglasnosti sa standardom SRPS EN 1825-1 (2) uz poštovanje svih normi koje su u njemu opisane.

Separatori se proizvode od presovanih polipropilenskih ploča, velike otpornosti na sve vrste hemikalija i kontejnerskog su tipa. Proizvode se sa integrisanim taložnikom, gravitacionim separatorom masti i ulja i zonom taloženja masti i ulja kao i pregradom za zonu uzimanja uzoraka.

Koncept izrade se bazira na gravitacionom odvajanju ulja, masti i ostalih kontaminatora od vode. Voda preko prelivnih zidova prelazi iz jednog u drugi taložnik gde se opet eventualni ostaci masnoća izdvajaju dok čista voda odlazi u kanalizacioni sistem. Najveći efekat postižu instalacijom ispred prečistača za sanitarnu vodu čime u velikoj meri doprinose efikasnom radu biološkog prečistača.

Jednostavna ugradnja i jednostavno održavanje su glavna odlika naših separatora masti i ulja.

Proizvode se za protoke vode od 1 l/s do 10 l/s odnosno u skladu sa brojem pripremljenih obroka. Veličine separatora i dimenzije prikazane su u tabeli ispod:

Kratka lista naših zadovoljnih klijenata:

 • CHINA ROAD AND BRIGDES CORPORATION, odsek Belgrade – 7 l/s
 • CHINA COMUNICATION AND CONSTRUCTION COMPANY – 5 komada različlitih dimenzija
 • US EMBASSY BELGRADE – 3 l/s
 • BWC Ohrid – 8 komada različitih dimenzija
 • KNEZ PETROL, Beograd – 3 l/s i 6 l/s
 • MILANOVIC TRETMAN VODA, Kragujevac – 2 komada od 1 l/s
 • I još mnogo restorana, benzinskih pumpi, planinskih sportskih kampova….

Za više tehničkih informacija kontaktirajte nas na našim mail adresama ili jednostavnim klikom na sledeći link.